Banner001

แผนกบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวง

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559
1. ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน (ตำบลเวียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)
ตามที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตัวแทนช่วงสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาบริหารจัดการนั้น ปรากฏว่า หจก.เคซีซี ธุรกิจ ผู้บริหารรายเดิมเสนอรายละเอียดเงื่อนไขดีที่สุด จึงได้ตกลงทำสัญญาเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์บริหารทางหลวงขุนตาน ระยะเวลาสัญญา 3 ปี เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2562

2. ศูนย์บริการทางหลวงลำตะคอง (ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้เสนอร่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา

3. ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท (ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท)
บริหารจัดการโดย บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มีปัญหาร้องเรียนเรื่องจำนวนร้านค้าที่ให้บริการมีน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเว้นค่าเช่าที่ให้ร้านค้าเพื่อจูงใจให้มาเปิดบริการภายในศูนย์ฯ

4. ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ (ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
บริหารจัดการโดย บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ทาง

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.