Banner001

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาคมสโมสรกรมทางหลวง

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรกรมทางหลวงประจำปี 2561 - 2563 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายธานินทร์ สมบูรณ์

นายก สทล.

2

นายกำพล อุรุยศ

อุปนายกคนที่ 1

3

นายประวัติ รัตนสุวรรณ

อุปนายกคนที่ 2

4

นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ

อุปนายกคนที่ 3

5

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

กรรมการ

6

นายทวี เกศิสำอาง

กรรมการ

7

นายอภิชาติ จันทรทรัพย์

กรรมการ

8

นายกมล หมั่นทำ

กรรมการ

9

นายสิทธิชัย บุญสะอาด

กรรมการ

10

นายวันจักร ฉายากุล

กรรมการ

11

นายสุทธิชัย สนธิมุล

กรรมการ

12

นายสุรชัย ศรีเลณวัติ

กรรมการ

13

นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์

กรรมการ

14

นายมนตรี เดชาสกุลสม

กรรมการ

15

นางชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

กรรมการ

16

นางอาภา วิชา

กรรมการ

17

นางปรัตน์ดา ลีวัฒนะ

กรรมการ

18

นางพีระพล พันธุ์ยิ้ม

กรรมการและปฏิคม

19

นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

กรรมการและนายทะเบียน

20

นายธีรพล สมุทระประภูต

กรรมการและประชาสัมพันธ์

21

นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

22

นายสุรชัย จิตชินะกุล

กรรมการและเลขานุการ

23

นางเบญญภา ไตรสิริภัทร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 โดยมี

 1

นางนงลักษณ์ ไชยยศ

ผู้สอบบัญชี

 2

นางศิริพร เทียนดำ

ที่ปรึกษากฎหมาย

 3

นายเทพฤทธิ์ แก้วบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมาย

 

รายชื่อประธานอนุกรรมการแผนกสมาคมสโมสรกรมทางหลวงประจำปี 2561 - 2563 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุรชัย ศรีเลณวัติ

แผนที่ทางหลวง

2

นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์

จัดหารายได้

3

นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์

บริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวง

4

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

บริหารจัดการ

5

นายธีรพล สมุทระประภูต

ประชาสัมพันธ์

6

นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

สารสนเทศ

7

นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์

วารสารทางหลวง

8

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม

วิชาการ

9

ดร.ศิริพรรณ จิตรประสิทธิศิริ

วิเทศสัมพันธ์

10

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

สวัสดิการ

11

นางสาวจิตรา ศรีเจริญ

นันทนาการเพื่อสุขภาพ

12

นายเกียรติไกร ปราโมช ณ อยุธยา

ดนตรี

13

นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

ทัศนศึกษา

14

นายประวัติ รัตนสุวรรณ

ข้าราชการ พนักงานบำเหน็จบำนาญ

15

นายทวี เกศิสำอาง

กอล์ฟ

16

นายสมประสงค์ อรรถาชิต

ฟุตบอลและฟุตซอล

17

นายสุทธิชัย สนธิมุล

เทนนิส

18

นายบุญเกื้อ มาเสนาะ

โบว์ลิ่ง

19

นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์

แชร์บอล

20

นายสิทธิชัย บุญสะอาด

แบดมินตัน

21

นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์

เทเบิ้ลเทนนิส

22

นายพรพรต สุริยนต์

หมากกระดานและดาร์ต

23

นายไพจิตร โพธิ์จันทร์

ตะกร้อ

24

นายแดง สุดตาจันทร์

เปตอง

 25

นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์

กีฬาเบ็ดเตล็ด

 

 

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.