Banner001

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมความสามัคคี
2. ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยาและการสาธารณสุข
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการกุศลและสาธารณประโยชน์ และอนุเคราะห์สมาชิก
4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานทางของกรมทางหลวง
ทั้งนี้ การดำเนินงานของสมาคมไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.