Banner001

club sสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2500 โดยใช้ชื่อว่า "สโมสรกรมทางหลวงแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมการศึกษา การอนามัย วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา อนุเคราะห์กิจการที่เป็นการกุศล ส่งเสริมการกีฬา และการบันเทิง
ต่อมาในปี พ.ศ.2525 ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมเป็น "สมาคมสโมสรกรมทางหลวง" โดยมีอักษรย่อว่า "สทล." และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Highway Department Association"

เครื่องหมายของสมาคม
เป็นตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยกรอบรูปตัวยู (U) หมายถึง ความสามัคคี การรวมกันเป็นหนึ่ง (Unity) ภายในกรอบนำส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์กรมทางหลวง ประกอบด้วย รูปอุณาโลมกูบช้าง และงาช้าง 1 คู่ มีอักษรย่อเป็นภาษาไทยว่า สทล. โดยกำหนดเป็นสีเหลือง (Highways Yellow) ตามแบบดังนี้

logo smalestl

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.