Banner001

กิจกรรมดี ๆ จากสมาคมสโมสรกรมทางหลวง สำหรับสมาชิกสามัญ (ที่สมัครและชำระค่าบำรุงสมาคมแบบตลอดชีพและได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560)

กิจกรรมแจกเสื้อที่ระลึกให้แก่สมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเสื้อที่ระลึกได้ที่ >>> goo.gl/oSNHWW

...

หลังจากการตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเสื้อที่ระลึก ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดของขนาดและสีเสื้อที่ท่านต้องการได้ที่ >>> goo.gl/McRWNc

หมายเหตุ - สมาชิก 1 คนมีสิทธิ์ได้รับเสื้อ 1 ตัว - เมื่อท่านเลือกขนาดเสื้อและสีเสื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ในการเลือกสีเสื้อจะกำหนดให้ ท่านเลือกสีได้ เรียงลำดับตามความต้อง การของท่าน สำหรับในกรณีสีเสื้อที่ท่านเลือกไว้ใน ลำดับแรกหมดทางสมาคมจะเลือกสีเสื้อในลำดับถัดไปที่ท่านได้เลือกไว้ตามลำดับ - ติดต่อขอรับเสื้อได้ที่สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ทั้งนี้จะกำหนดวันให้เข้ามารับเสื้อในภายหลัง หรือ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถ สอบถามได้ที่ คุณสโรชา แสงมณี หมายเลข 02 354 6495 - ติดต่อแจ้งขนาดเสื้อและสีเสื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนดถือว่า ท่านสละสิทธิ์ในการเลือกขนาดเสื้อและสี เสื้อที่ต้องการ - ดำเนินการแจ้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.