Banner001

สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ลงทะเบียน เวลา 14.00 น. เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทิดศักดิ์เศรษฐมานพ อาคารกองฝึกอบรม ชั้น 3 กรมทางหลวง กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

...

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรกรมทางหลวงในรอบปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณางบรายได้-ค่าใช้จ่าย งบดุล ประจำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดง เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วย แล้วพบกันนะคะ

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.