Banner001

ผลการดำเนินงาน ของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

1. ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สทล.ประจำปี 2559
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
3. จัดทำเสื้อแจกสมาชิก จำนวน 2,000 ตัว
4. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Stage) และก่อนเปิดการใช้งาน (Pre-opening Stage) สำหรับผู้รับจ้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 3 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 และรุ่นที่ 4 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม SC Park กรุงเทพมหานคร)

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.