p12 01

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สมาคมสโมสรกรมทางหลวง กรมทางหลวง และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ร่วมจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงในส่วนกลาง

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 อาคารกองฝึกอบรม ถนนศรีอยุธยา

d12 01 d12 02
d12 03 d12 04
d12 05 d12 06
d12 07 d12 08
d12 09 d12 10
d12 11 d12 12
d12 13 d12 14
d12 15 d12 16
d12 17 d12 18
d12 19 d12 20
d12 21 d12 22
d12 23 d12 24
d12 25 d12 26
d12 27 d12 28
d12 29 d12 30
d12 31