p001

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะนายกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์เศรษฐมานพ กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

D001 D002
D003 D004
D005 D006
D007 D008
D009 D010
D011 D012
D013 D014