p06 10

วันนี้ (14 กันยายน 2559) นายธานินท์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะนายกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมสโมสรกรมทางหลวงประจำปี 2559-2561 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง