p0x 01

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Stage) และก่อนเปิดการใช้งาน (Pre-opening Stage)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558

 p0x 02 p0x 03 
 p0x 04  p0x 05
 p0x 07  p0x 08
 p0x 09  p0x 10
 p0x 11  p0x 12
 p0x 14  p0x 15