p01 09บรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง

 

   
   
   
   
   
p01 11 p01 12
p01 13 p01 14
p01 15 p01 16
p01 17 p01 18
p01 19 p01 20
p01 21 p01 22
p01 23 p01 24