Print
Category: ประกวด
Hits: 383
ประกาศสอบราคาจ้าง
เลขที่คำสั่ง งานเเผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารแนบ
 eb-ชพ.11/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 12 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 8 กม.131+260-กม.132+270 ปริมาณงาน 27 ต้น ราคากลาง 1,877,000 บาท  26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
 eb-ชพ.10/2561

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทล.no.3093 ตอน ปากท่อ-ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน 4 กม.3+036-กม.5+000 ปริมาณงาน 1 เเห่ง ราคากลาง 1,641,000 บาท 

26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
 eb-ชพ.9/2561

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทล.no.325 ตอน บางเเพ-จอมปลวก ตอน 2 กม.0+000-กม.28+775 ปริมาณงาน 248.468 ตร.ม. ราคากลาง 2,000,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.8/2561

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 12 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 9 กม.134+320-กม.134+587 ปริมาณงาน 8 ต้น ราคากลาง 706,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.7/2561

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง ตอน 1 กม.59+500-กม.78+000 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 48 ต้น ราคากลาง 859,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.6/2561

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 12 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 8 กม.131+260-กม.132+270 ปริมาณงาน 27 ต้น ราคากลาง 1,877,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.5/2561

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 25 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 5 กม.127+043-กม.127+203 ปริมาณงาน 3 ต้น ราคากลาง 1,685,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.4/2561

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3093 ตอน ปากท่อ-ท่าน้ำสมุทรสงคราม กม.2+360-กม.2+420 ปริมาณงาน 1 เเห่ง ราคากลาง 1,641,000 บาท 

 20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.3/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3206 ตอน ท่ายาง-โป่งกระทิง กม.40+900-กม.49+625 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
 eb-ชพ.2/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3206 ตอน ปากท่อ-ท่ายาง-โป่งกระทิง ตอน 2 กม.19+440-กม.40+004 ซ้ายทาง, ขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราคากลาง 2,000,000 บาท  20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด