Print
Category: สอบราคา
Hits: 417
ประกาศสอบราคาจ้าง
เลขที่คำสั่ง งานเเผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารแนบ
- / - /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 12 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 8 กม.131+260-กม.132+270 ปริมาณงาน 27 ต้น ราคากลาง 1,877,000 บาท  26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
ส-สส/ 62 /2560

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทล.no.3093 ตอน ปากท่อ-ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน 4 กม.3+036-กม.5+000 ปริมาณงาน 1 เเห่ง ราคากลาง 1,641,000 บาท 

26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
ส-สส/ 61 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทล.no.325 ตอน บางเเพ-จอมปลวก ตอน 2 กม.0+000-กม.28+775 ปริมาณงาน 248.468 ตร.ม. ราคากลาง 2,000,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 60 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 12 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 9 กม.134+320-กม.134+587 ปริมาณงาน 8 ต้น ราคากลาง 706,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 59 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง ตอน 1 กม.59+500-กม.78+000 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 48 ต้น ราคากลาง 859,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 58 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 12 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 8 กม.131+260-กม.132+270 ปริมาณงาน 27 ต้น ราคากลาง 1,877,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 57 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างความสูง 25 ม. ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 5 กม.127+043-กม.127+203 ปริมาณงาน 3 ต้น ราคากลาง 1,685,000 บาท 

21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 56 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3093 ตอน ปากท่อ-ท่าน้ำสมุทรสงคราม กม.2+360-กม.2+420 ปริมาณงาน 1 เเห่ง ราคากลาง 1,641,000 บาท 

 20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 55 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3206 ตอน ท่ายาง-โป่งกระทิง กม.40+900-กม.49+625 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 54 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3206 ตอน ปากท่อ-ท่ายาง-โป่งกระทิง ตอน 2 กม.19+440-กม.40+004 ซ้ายทาง, ขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราคากลาง 2,000,000 บาท  20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 53 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3206 ตอน ปากท่อ-ท่ายาง ตอน 1 กม.8+040-กม.11+205 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราคากลาง 2,000,000 บาท  20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 52 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.325 ตอน จอมปลวก-สมุทรสงคราม กม.29+000-กม.35+000 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  20 - 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 51 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.325 ตอน บางเเพ-จอมปลวก ตอน 4 กม.8+800-กม.25+200 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559   ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 50 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง-วังมะนาว ตอน 2 กม.80+000-กม.83+000 LT.,RT.(เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราคากลาง 2,000,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559   ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 49 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง-วังมะนาว ตอน 1 กม.53+875-กม.84+041 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 185 เมตร ราคากลาง 1,800,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559   ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 48 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง ตอน 5 กม.65+242-กม.66+042. RT.(เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 800 เมตร ราคากลาง 1,392,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559   ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 47 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง ตอน 4 กม.63+925-กม.67+575 LT.(เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559   ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 46 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง ตอน 3 กม.61+840-กม.64+300 ทางขนาน RT.(เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559    ดาวน์โหลด
ส-สส/ 45 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.35 ตอน นาโคก-เเพรกหนามเเดง ตอน 2 กม.58+300-กม.59+400 ทางหลัก RT.เเละทางขนาน LT.(เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  19 - 29 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด 
ส-สส/ 44 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.3093 ตอน ปากท่อ-ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน 5 กม.5+000-กม.9+935 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 43 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ-สระพัง ตอน 2 กม.122+976-กม.123+550 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 42 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 7 กม.131+234-กม.131+858 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 41 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 6 กม.129+394-กม.129+968 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 40 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 4 กม.126+066-กม.126+640 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 39 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 3 กม.125+476-กม.126+050 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 38 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ปากท่อ-สระพัง ตอน 2 กม.124+165-กม.124+750 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 37 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 7 กม.120+108-กม.120+726 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 36 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 6 กม.119+500-กม.120+080 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 35 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 5 กม.118+734-กม.119+482 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 34 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 4 กม.118+126-กม.118+700 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 33 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 3 กม.117+510-กม.118+100 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 32 /2560 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 2 กม.116+900-กม.117+485 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท   13 - 23 กันยายน 2559  ดาวน์โหลด
ส-สส/ 31 /2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทล.no.4 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ตอน 1 กม.120+746-กม.121+320 (เป็นเเห่งๆ) ปริมาณงาน 1,148 เมตร ราคากลาง 1,999,000 บาท  

13 - 23 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด