เเขวงทางหลวงชุมพร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3180 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าแซะ – ท่าเสม็ด ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 1+750