วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร