วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA)

พร้อมปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าแซะ(ขาออก) จังหวัดชุมพร

ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลา 1 วัดภูพางพัฒนาราม (วัดเขาพาง)

ตำบลท่าข้าม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร