วันที่ 6 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร พร้อมข้าราชการ

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)  ห้องประชุมแขวงทางหลวงชุมพร