ขอเชิญผู้ประกอบการรถบรรทุก  และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA)      

พร้อมปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร                    

ในวันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.           

ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลา 1 วัดภูพางพัฒนาราม (วัดเขาพาง) 

ตำบลท่าข้าม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร