วันที่  18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

         แขวงทางหลวงชุมพร จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อระบบขนส่ง

ทางหลวงหมายเลข 3180 , 3201 สายชุมพร – ปะทิว (สนามบินชุมพร) โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสามัคคีชัย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อทำการชี้แจ้งรูปแบบการก่อสร้าง

 

ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างตลอดจนข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในวันนี้