ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง

ทางหลวงหมายเลข 3180 , 3201 สาย ชุมพร – อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)

 

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร จะจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามัคคีชัย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

กรมทางหลวง ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3180 , 3201 สาย ชุมพร – อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) งบประมาณการก่อสร้าง 472 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนำข้อมูลที่ได้รับฟังมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงขอเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ตาม วัน เวลา ดังกล่าว