วันที่  30 ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

         นายพงษ์สิทธิ์  ศุภการ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่   และนายนรงฤทธิ์   พรหมประดิษฐ์  

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ  สำนักงานทางหลวงที่  15  (ประจวบคีรีขันธ์)   ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข  4119   ตอนควบคุม  0100  ตอน   ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร 

ระหว่าง  กม.1+500 – กม.3+700  งบประมาณการก่อสร้าง  40,000,000.-  บาท ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง 

 

ตำบลท่ายาง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร