วันที่  30 ตุลาคม  2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.

         นายพงษ์สิทธิ์  ศุภการ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่   และนายนรงฤทธิ์   พรหมประดิษฐ์  

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ  สำนักงานทางหลวงที่  15  (ประจวบคีรีขันธ์)   ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ  ทางหลวงหมายเลข  4003   ตอนควบคุม  0100  ตอน   สวี - บ่อคา  

ระหว่าง  กม.0+020 – กม.1+605 งบประมาณการก่อสร้าง  25,000,000.-  บาท ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ 

 

ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร