แขวงทางหลวงชุมพร  ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและผู้ใช้เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอน ปากคลอง – ปากปากน้ำชุมพร 

ระหว่าง กม. 1+500 – กม. 3+700  เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 

เพื่อรับรู้ข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  อ.เมือง  จ.ชุมพร