background
logotype
image1 image2 image3

ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e bidding) ชบ. eb.1/2562

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Attachments:
FileCreatorFile size
Download this file (eb1.pdf)eb1.pdfSuper User2017 kB

ประกาศขายทอดตลาด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Attachments:
FileCreatorFile size
Download this file (le.pdf)le.pdfSuper User1319 kB

หน้าที่ความรับผิดชอบ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

หน้าที่ความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่สำคัญ  คือดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางทุกประเภทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  รวมถึงบำรุงรักษาเครื่องจักรพาหนะในความรับผิดชอบ  ปัจจุบันแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1  มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ 20 สายทาง  26  ตอนควบคุม โดยแยกเป็นฝ่าย

>ฝ่ายปฏิบัติการ  มีหน้าที่ช่วยบริหารงาน  ควบคุมกำกับ  ติดตามแก้ไข  ได้แก่  หมวดหนองไม้แดงที่ 1 หมวดหนองไม้แดงที่ 2 ,หมวดการทางบ้านบึง , หมวดการทางพนัสนิคมที่ 2,หมวดการทางหนองใหญ่

>ฝ่ายวิศวกรรม  มีหน้าที่ช่วยบริหารงาน  ควบคุมกำกับ   ติดตามแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานของงานวางแผน  งานอำนวยความปลอดภัย และ งานปรับซ่อม

>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกำกับงานสารบรรณ , งานพัสดุและสัญญา  , งานสถิติ และงานการเงินและบัญชีหน้าที่สำคัญของแขวงการทางชลบุรีดังกล่าวข้างต้น  จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  ทั้งในด้านคมนาคม  การเศรษฐกิจ  การศึกษา  การปกครอง  ตลอดจนอำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง และควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง  2535

 

 

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรฯ งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Attachments:
FileCreatorFile size
Download this file (km.pdf)km.pdfSuper User1237 kB
2020  dohchonburi   globbersthemes joomla templates