วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”
เวลา 09.00 น. นายกฤตภาส อุตรวีระการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างแขวงทางหลวงชัยภูมิร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โดยทำการปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 300 ต้น ณ ป่าโล่ใหญ่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค. 61
นายกฤตภาส อุตรวีระการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อรับทราบผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 และติดตามผลดำเนินงานตามข้อสั่งการที่ผ่านมา ณ หมวดทางหลวงละหาน แขวงทางหลวงชัยภูมิโดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจประเมิน คัดเลือก เเขวงทางหลวงดีเด่น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาค ปี 2561 ของกรมทางหลวง กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการเดินทางตรวจประเมิน คัดเลือก ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงดีเด่น กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 โดยนายกฤตภาส อุตรวีระการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดหัวหน้าหน่วยงาน ให้การต้อนรับ ในการนี้นายกฤตภาส อุตรวีระการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ บรรยายสรุปผลงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
แขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนามน ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้นำพันธุ์กล้าแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน พร้อมประชาสัมพันธ์รูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ที่จะต้องขออนุญาตกับกรมทางหลวงให้ประชาชนได้ทราบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทางหลวง