Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้าง
เลขที่คำสั่ง งาน ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารแนบ
ชน.(ส)/จ.9/2560
งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.8/2560
งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.7/2560
งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.6/2560
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ฯ
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.5/2560
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ฯ
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.4/2560
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.3/2560
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.2/2560
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.1/2560
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ฯ
19 - 30 ส.ค.59
ชน.(ส)/จ.1/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 11 - 22  ส.ค.60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.2/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 11 - 22  ส.ค.60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.3/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 11 - 22  ส.ค.60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.4/2561 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง 11 - 22  ส.ค.60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.5/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวอันตราย 15 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.6/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวอันตราย 15 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.7/2561 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร 15 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.8/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 15 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.9/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวอันตราย 16 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.10/2561 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง(หน้าโรงเรียน) 16 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.11/2561 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน 16 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.12/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวอันตราย 16 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.13/2561 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ 16 - 28 ส.ค. 60 ดาว์นโหลด