Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่คำสั่ง งาน ประกาศ ณ วันที่ เอกสารแนบ
ชน./eb/12/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/11/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/10/2562 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/9/2562 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/8/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/7/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/6/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/5/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/4/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/3/2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  20 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/2/2562 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต 24 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/1/2562 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน 24 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด