Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง

หมวดทางหลวงสรรพยา ตั้งอยู่ที่ กม.120+625 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนโพนางดำออก - หางน้ำสาคร

อยู่ที่ท้องที่ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. 056 – 412634

 

หมายเลข
ควบคุม
ตอน กม.-กม. ระยะทาง
(กม.)
ระยะทางรวมต่อ 2 ช่องจราจร ชนิดผิวทาง
00320401 โพนางดำออก - หางน้ำสาคร 111+473 - 138+800 27.327 109.308 แอสฟัสท์
ทางต่างระดับชัยนาท ที่กม.131+595  14.771 คอนกรีต
ทางเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยาขาเข้า ที่กม.120+625 0.247 คอนกรีต
00320402 หางน้ำสาคร - ท่าฉนวน 138+800 - 150+400 11.600 46.400 แอสฟัสท์