Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง

หมวดทางหลวงชัยนาท  ตั้งอยู่ที่ กม. 289+560 (ซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนบ้านกล้วย -หางน้ำหนองแขม

อยู่ในท้องที่ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056 – 940824

 

หมายเลข
ควบคุม
ตอน กม.-กม. ระยะทาง
(กม.)
ระยะทางรวมต่อ 2 ช่องจราจร ชนิดผิวทาง
00010701 ดอนรังนก - บ้านกล้วย 262+833 - 280+594 17.761 54.446 แอสฟัสท์,คอนกรีต
00010702 บ้านกล้วย - หางน้ำหนองแขม 280+594 - 305+578 24.984 52.200 คอนกรีต,แอสฟัสท์
31830102 คลองมอญ - หนองบัว 21+963 - 28+460 6.497 6.497 แอสฟัสท์
31960100 ดงพลับ - ปากคลองห้า 0+000 - 2+100 2.100 2.100 แอสฟัสท์
32120100 คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา 0+000 - 19+455 19.455 21.452 แอสฟัสท์
32130100 วัดสิงห์ - บ้านโคก 0+000 - 32+068 32.068 37.738 แอสฟัสท์
32440100 ดักคะนน - ท่าหาด 0+000 - 4+565 4.565 4.865 แอสฟัสท์
35210100 ทางแยกเข้าชัยนาท 0+000 - 0+110 0.110 0.330 คอนกรีต
35590100 แยกเข้าปากคลองห้า 0+000 - 0+700 0.700 0.700 ลูกรัง