ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

ประชุมคณะทำงานประสานงานร่วมไทย - สปป.ลาว (ประชุมร่วมไทย-ลาว)
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 1
วันที่  6  มิถุนายน  2561
ณ อาคารเอนกประสงค์  หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  จังหวัดหนองคาย 

 

19 

                            แขวงทางหลวงบึงกาฬ นำโดย นายวิรัตน์  แสนอุดม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ  ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะทำงาน
ประสานงานร่วมไทย
- สปป.ลาว ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)
ครั้งที่
1 จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์
หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
ฝ่ายไทยนำโดย นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นหัวหน้าคณะ  ฝ่าย สปป.ลาว
นำโดย ท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหัวหน้าคณะ 

14    10      
                   
   8   18
             
   11   13
               
   15   17
        
   16   12
 
   1    2