ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

ประชุมสัญจร
คณะทำงานดำเนินการติดตามบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม  2561  

  

                              คณะทำงานดำเนินการติดตามงานบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2561  สำนักงานทางหลวงที่ 3 นำโดย
นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รส.ทล.3.1 ประธานการประชุมสัญจรคณะทำงานติดตามผลงานงบบำรุงปกต ร่วมกับคณะ
ทำงานย่อยของแขวงฯ  ในสังกัด ร่วมประชุมสัญจร ที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ  เพื่อติดตามระบบการบริหารงานบำรุงปกติ
การคำนวณหาค่า unit cost และ Flow chart ตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

 52
                   
         53   54
             
   61      62