ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าตอบแทน คณะที่ 1 
เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทำเลและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)

  

                              เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2561  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะที่ 1 นำโดย
นายชูศักดิ์  เกวี  ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทำเล
และที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืน ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)  

 9
                   
     6     8
             
     3      7
               
1