ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

พิธีเปิด "ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561"

   Songkran61 4

                               เมื่อวันที่  11  เมษายน  2561  แขวงทางหลวงบึงกาฬ  ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหดบึงกาฬ สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดศูนย์
"อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561" ณ บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์  เป็นประธานในพิธีเปิด

 
     Songkran61 9
 
   Songkran61 5     Songkran61 6
 
   Songkran61 7     Songkran61 2
 
   Songkran61 14 2     Songkran61 19
 
   Songkran61 21     Songkran61 22
 
Songkran61 1