ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

            

          นายพัฒนพงศ์  ทองสุข   ผู้อำนวยการแขวงทาหลวงบึงกาฬ นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ  ทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา    
พระมหากษัตริย์  และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศ ความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
ปีที่ 89  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559    
ณ  บริเวณหน้าเสาธง แขวงทางหลวงบึงกาฬ