ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

headerKM
     
การขอรับเงินบำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ
กรณีเกษียณอายุราชการ
     
   
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     download   
 วงจรการปฏิบัติงาน (workflow)    download    
 โปรแกรมการคำนวณ  download    
 เอกสารประกอบการขอรับเงิน (ของผู้ขอ) จำนวนอย่างละ  3  ฉบับ     
   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    
   2.สำเนาทะเบียนบ้าน    
   3.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร    
       **เอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ    
     
 แบบฟอร์ม
   
 แบบฟอร์มแจ้งสิทธิ์การได้รับเงินบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน  download    
 หนังสือนำส่ง  download    
 Check List   download    
 แบบขอรับเงิน (แบบ 5313)   download    
 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ ของลูกจ้างประจำ (แบบ 5302)   download    
 บันทึกรับรองของผู้บังคับบัญชา   download    
 บันทึกรับรองการไม่มีหนี้สินกับทางราชการ   download    
 แบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316) **กรณีต้องขอเพิ่มเติม    download    
     
     
คู่มือการปฏิบัติงาน    
  ปก   download    
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    download