ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

                                              

 

                       แขวงทางหลวงบึงกาฬ เป็นหน่วยงานของกรมทางหลวง ที่อยู่ในภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
       มีหน้าที่หลักในการวางแผนและดำเนินงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา  งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง เพื่อให้มีสภาพ
       การ
ใช้งานปกติ สะดวก ปลอดภัย 

            

   วิสัยทัศน์กรมทางหลวง
  
             
 "ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ "

                                                                                                                                                                                                               

   วิสัยทัศน์แขวงทางหลวงบึงกาฬ  

           
  "มุ่งมั่นพัฒนา  บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง"   พันธกิจ  


         
   1. บำรุงรักษา บูรณะทางหลวง รักษาระดับมาตรฐาน ความสามารถในการให้บริการของทางหลวง อำนวยความปลอดภัย สะดวก  
                 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ทาง

             2. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

             3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนอง
                 ต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง