ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

bridge1

officethai 

 

 อาคารตรวจผู้โดยสาร ด่านพรมแดน ฝั่งประเทศไทย                   
จากการประชุมคณะทำงานประสานงานร่วมไทย-สปป.ลาว (ฝ่ายไทย)  เพื่อความเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ื 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)  ครั้งที่ 1/2561  ในวันอังคารที่ 27  มีนาคม  2561 ณ กรมทางหลวง รายละะเอียดดังนี้

กรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) แล้วเสร็จ ซึ่งแนวเส้นทางโครงการมีระยะทาง
รวมเป็น 16 กิโลเมตร

 - ถนนฝั่งไทย  12.13  กม.
 - ถนนฝั่ง สปป.ลาว  2.86  กม.
 - ส่วนของตัวสะพานเป็นสะพานขึงคอนกรีตอัดแรงมีความยาว 1,350 เมตร  
 - งานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้งในฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว โดยแบ่งเป็นอาคารสินค้า (Cargo Terminal) 1 อาคาร
   และอาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal)
 จำนวน  1  อาคาร

 

โดยในปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้

1. สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอกู้เงินมายัง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
2. กรมทางหลวงได้สรุปวงเงินค่าก่อสร้างให้ สพพ. ทราบ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,930 ล้านบาท
3. กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทาง
    และกรอบระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าว และได้แจ้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะทำงานฯ ให้ฝ่าย สปป.ลาว ทราบ เมื่อวันที่ 
    2  กุมภาพันธ์ 2561
4. ฝ่าย สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งองค์ประกอบคณะทำงานประสานงานร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายลาว) ตามหนังสือกรมขัวทาง เมื่อวันที่ 13 มีันาคม 2561

 

    

                                            1172136987

30 ปี แขวงทางหลวงบึงกาฬ