ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

bridge1

 

bridge

 แบบสะพานข้าแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)

lcon2


           โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)  พร้อมโครงข่าย เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา  - แม่โขง (Ayeyawady - chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา - สปป.ลาว - สหภาพเมียนม่าร์ - ไทย - เวียดนาม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภาคตอนบน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ในการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว สำหรับรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น  

           โดยแนวเส้นทางประกอบด้วยโครงข่ายทางหลวงทั้งในฝั่นประเทศไทย และ สปป.ลาว  ผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)  ในการศึกษาต้องพิจารณาถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานเอาเซียน (ASEAN Highway Design Standard) ฉบับล่าสุด โดยออกแบบปรับปรุงเป็นทางหลวงขนาดที่เหมาะสม ตามผลการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมและการจราจร  ดังนั้น  กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอเชี่ยน คอนซัลแต้นส์ จำกัด , บริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทแมคโค อคนซัลแตนท์  จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษบกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)
          นอกจากนี้ กรมทางหลวง ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่ไปกับงานด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้การพัมนาโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

                                                                 1172136987


30 ปี แขวงทางหลวงบึงกาฬ