ติดต่อเรา

แขวงทางหลวงอยุธยา  58 หมู่1  ตำบลไผ่ลิง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000 

E - mall : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Facebook  :  https://www.facebook.com/แขวงทางหลวงอยุธยา-279125985769581

                                                                                                                                                                

เบอร์โทรศัพท์แขวงทางหลวงอยุธยา

สำนักงานแขวงทางหลวงอยุธยา

0 3524 5092 – 3 ,  FAX 0 3524 1092

หมวดทางหลวงวังน้อย

งานสารบรรณ

นายวัลลภ บุตรตรี

0 3527 1638

นางกมลมณัช  สุขนิพิฐพร

0 3524 1092 ต่อ 101

หมวดทางหลวงบางปะอิน

งานสารสนเทศ

นายสินชัย  ไกรเกตุ

0 3570 8619

นางนันทา  พงษ์กายี

0 3524 1092 ต่อ 117

หมวดทางหลวงเสนา

งานพัสดุและสัญญา

จ่าเอกธเนศ  โพธิ์เวชกุล

0 3520 2662

นางเพ็ญนภา  รุจิภากร

0 3524 1092 ต่อ 115

หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่1

งานการเงินและบัญชี

นายจิรวัฒน์  ชอบทำดี

0 3524 5092-3 ต่อ 120

นางสาวอรทัย  เสียงสืบงาน

0 3524 1092 ต่อ 114

หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่2

งานแผนงาน

นายนพดล  คงสมบูรณ์

0 3524 5092-3 ต่อ 116

นายธีรยุทธ์  อุดมมณีธนกิจ

0 3524 1092 ต่อ 104

หมวดทางหลวงนครหลวง

งานอำนวยความปลอดภัย

นายชวลิต  ลิ้มอยู่สวัสดิ์

0 3575 0492

นายสมชาย  ขาวดี

0 3524 1092-3

งานไฟฟ้า

งานปรับซ่อม

                นายนฤต  ทรัพย์บุญ

0 3524 5092 ต่อ 105

นายเรืองเดช  อวยเจริญ

0 3524 5092 ต่อ 121

งานบริเวณ

 

นายสำเริง  ตั้งศรีไพร

0 3524 5092 ต่อ 109

 

 

 
Copyright © 2020 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect