หมวดทางหลวงบางปะอิน ร่วมหารือร่วมกับ นายก อบต.บ้านโพ ชาวบ้าน                        วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม 

และผู้รับจ้างทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโพ ทางหลวงหมายเลข 3477                ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายพรพรต สุริยนต์

ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.6+200 เรื่องดินร่วงหล่นบนผิวจราจร                               รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13  ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามคลอง 26

และฝุ่นละอองทำให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าว                                                                 ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย 

>>>เพิ่มเติม                                                                                                             ที่ กม.25+253 เนื่องจากผิวทางชำรุดจากคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ โดยมี

                                                                                                                              นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา (ฝ่ายวิศวกรรม)

                                                                                                                               หัวหน้าหมวดทางหลวงวังน้อย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว

                                                                                                                               >>>เพิ่มเติม

                                                         

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายฉลาดนภ ธงทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา        วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. แขวงทางหลวงอยุธยา

(ฝ่ายปฏิบัติการ) และนายชวลิต ลิ้มอยู่สวัสดิ์ (หัวหน้าหมวดทางหลวงนครหลวง)                โดยนายธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

เข้าร่วมประชุมหารีอโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน                    ได้เชิญหน่วยงานประชุมเรื่องการรื้อย้ายหรือปรับปรุงบำรุงรักษา

- โคกแดง กรณีติดขัดสาธารณูปโภคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ                                  สายเคเบิล สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ที่วางพาดหรือยึดเกาะกับสะพานลอย

ศูนย์สร้างทางฯตอน 1,ตอน 2 สำนัก่อสร้าง ตอน 1,ตอน 2 และ ศูนย์สะพาน 3                    คนเดินข้ามในเขตทางหลวง ณ.ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา

ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง                                                        >>>เพิ่มเติม

>>>เพิ่มเติม

                                                                   

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. โดยนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์                              วันที่ 28 สิงหาคม 2561 หน่วยไฟฟ้าทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ                     บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเสนา ทางหลวงหมายเลข 3263

ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา                                                          ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม.15+200

>>>เพิ่มเติม                                                                                                                   >>>เพิ่มเติม

                                                             

งานติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ                               ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา 

สาย อ.ภาชี – อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา สัญญาที่ สส.1/2559                                ตรวจรับงานสัญญา อย.35/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ดำเนินการโดย บริษัท สยามพันธ์ุวัฒนา                                    บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด ทางหลวงหมายเลข 3063

จำกัด (มหาชน) และในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุมเพื่อติดตาม                        ตอน บ่อโพง-โคกมะลิ  ระหว่าง กม.0+000-กม.6+806(งวดที่ 2)

ความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13                             ควบคุมงานโดย นายรัฐไท  สุขโต

และดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา                                           >>>เพิ่มเติม

ออกตรวจงานโครงการในครั้งนี้

>>>เพิ่มเติม

                                                          

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561                                                                                       วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา                                           ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ตรวจรับงาน สัญญา อย.33/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560                                     ตรวจรับงานสัญญา อย.38/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 งานจ้างเหมาทำงาน

บริษัท สร้างค่าทรัพยากร จำกัด  ที่ทางหลวงหมายเลข 3603                                        ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 

ตอน สามเรือน-กลางวังแดง ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+810                                       ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.21+354 - กม.24+153 (งานปลูก งวดที่ 1)  

(งวดที่ 3)  โดยมีนายรัฐไท สุขโต เป็นผู้ควบคุมงาน                                                     ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำภูศิลป์

                                                                                                                             >>>เพิ่มเติม

                                                                                

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.                                                                   วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2  

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนำโดย นางเพ็ญนภา รุจิภากร                                                      ร่วมรับเสด็จฯพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร) เข้าร่วมงานรัฐพิธี                                           สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเสนาสนาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                                           >>>เพิ่มเติม

เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2561

>>>เพิ่มเติม

                                                                                                                                                                                                                           

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                                              บูรณาการร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงอยุธยา                                          ณ หมวดทางหลวงบางปะอิน ทล.32 กม.4+000  โดยมี นายเรวัต ประสงค์   

พร้อมคณะผู้ตรวจราชการฯ ร่วมการประชุมผ่าน VideoConferenc                                         รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้

กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร                                                >>>เพิ่มเติม   

และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>>เพิ่มเติม  

                                                                                                          

                                                                        

วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 21.20 น. ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา                        วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 

ร่วมสังเกตุการณ์ การเปิดช่องทางพิเศษ ที่ ทางหลวงหมายเลข 1                                      แขวงทางหลวงอยุธยาขอขอบพระคุณ  นายพรพรต  สุริยนต์ 

ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ที่ กม.74+550                                                            รส.ทล.13.1 พร้อมคณะประเมินฯ ได้มาประเมินผลงาน

เพื่อระบายปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก ประชาชนทยอยกลับเข้ามาทำงาน                   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยาและ ชผ. ชอ. ชฟ. ชป.

>>>เพิ่มเติม                                                                                                                 ในสังกัดแขวงทางหลวงอยุธยา      >>>  เพิ่มเติม            

                         

                                                                       

แขวงทางหลวงอยุธยา จัดพิธีสรงน้ำพระ ณ แขวงทางหลวงอยุธยา เพื่อสร้าง              วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. แขวงทางหลวงอยุธยา โดย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์

ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจและเชิญชวนคณะเจ้าหน้าที่รดน้ำดำหัว               ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงอยุธยา พร้อมด้วย นายฉลาดนภ ธงทอง รองผู้อำนวยการ

ขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2561                                                               แขวงทางหลวงอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

>>>เพิ่มเติม                                                                                                         ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น

                                                                                                                           ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                                                           >>>เพิ่มเติม

                                                                                       

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการ                           สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอยุธยา

สำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการ                               ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้

แขวงทางหลวงอยุธยา, นายจิระพล จูห้อง นายช่างโครงการ, ผู้แทนบจม.                             และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง

สยามพันธุ์วัฒนา (ผู้รับจ้าง) และสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ร่วมประชุม                    ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

หารือแนวทางการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟ                   ณ ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน อ.ภาชี-อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่                          >>>เพิ่มเติม

กม.21+657.500 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซึ่งจากการพิจารณา

ได้ข้อสรุป ดังนี้

>>>เพิ่มเติม

 

                                                                                                     

ตามที่มีข่าวร้องเรียนผ่านรายการสนามข่าวช่อง 7 เรื่องรถบรรทุกดินทำดินตกหล่น           วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงอยุธยา โดย ดร.ธันวิน

ไหล่ทางฝุ่นฟุ้งกระจาย บนทางหลวงหมายเลข 347 บางปะหัน-ปทุมธานี ฝั่ง                  สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา พร้อมด้วย นายฉลาดนภ ธงทอง รอ.ขท.ป 

มุ่งหน้าปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นั้น แขวงทางหลวงอยุธยา ขอเรียน             หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมประชุมและรับฟังแผนการเตรียมความพร้อม 

ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้                                                                                 การอำนวยความสะดวกและการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

>>>เพิ่มเติม                                                                                                           >>>เพิ่มเติม

                                                                  

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. แขวงทางหลวงอยุธยา เข้าร่วมพิธี                  วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม

วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และคณะตรวจราชการร่วมตรวจสอบ

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”และเนื่องใน                                   ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 309, ทางหลวงหมายเลข 32

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ณ สถาบันพัฒนา                            , ทางหลวงหมายเลข 1, ทางหลวงหมายเลข 309, ทางหลวงหมายเลข 347

ฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง                                                    ตามลำดับ โดยมี นายธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                                         นำคณะเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงร่วมตรวจสอบ เพื่ออำนวยความสะดวก

>>>เพิ่มเติม                                                                                                           และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

                                                                                                                              >>>เพิ่มเติม                                  

                                                                

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยไฟฟ้าทำการตรวจซ่อมจุดควบคุม                             วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยไฟฟ้าทำการตรวจซ่อมเปลี่ยนฟิวส์จุดควบคุม

โค้งวัดบ้านเลนสระกระจับสายกราวด์ขาดต่อแล้วเสร็จ                                               หน้าโรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา ทางหลวงหมายเลข 347

ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา                                                  ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ที่ กม.34+600

>>>เพิ่มเติม                                                                                                         >>>เพิ่มเติม

                                                             

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงอยุธยา ทางหลวงทรุดตัว                               วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายนพดล ยิ้มประเสริฐ รส.ทล.13.2

ในทางหลวงหมายเลข 3454 ที่ กม.103+300 - กม.103+370                                  ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์  ผอ.ขท.อยุธยา

ด้านซ้ายทาง การทรุดตัวมีลักษณะแยกขาดออกจากกัน ตัวคันทาง                            ร่วมตรวจรับงาน สัญญา อย.26/2561 ลว.7 ต.ค.60 แผนงานบูรณาการ

ที่ทรุดตัวมีลักษณะ เคลื่อนตัวออกจากกันไปด้านที่เป็นร่องน้ำข้างทาง                        เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทล.32

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความกรุณาใช้เส้นทางอย่าง                                   ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.16+310 - กม.17+855

ระมัดระวัง ด้วยความปรารถนาดี จากกรมทางหลวง                                                   ดำเนินการโดย บริษัท เอส พี เค คอนสตรั่คชั่น จำกัด

>>>เพิ่มเติม                                                                                                         >>>เพิ่มเติม

                                                                 

วันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.ธันวิน สวัสดิศานตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา            ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอวยพร คณะผู้บริหาร                คณะผู้บริหารและหัวหน้างานในสังกัด อวยพรปีใหม่ 2561

สำนักงานทางหลวงที่ 13 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561                                     ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน                                                           >>>เพิ่มเติม

>>>เพิ่มเติม

                                                     

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แขวงทางหลวงอยุธยา ดำเนินการ ในสัญญา                       วันที่ 25 มกราคม 2561 แขวงทางหลวงอยุธยา ดำเนินการในสัญญาโครงการเรียบร้อย 

โครงการ อย.31/61                                                                                             พร้อมตรวจรับงาน สัญญา อย.30/2561 ลว.ต.ค2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง 

>>>เพิ่มเติม                                                                                                        ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทล.3111 กม.23+608 -               

                                                                                                                           กม.27+175 ดำเนินงาน โดย บ.ดรีมทีม คอนสตรั่คชั่น จก.           

                                                                                                                           >>>เพิ่มเติม

                                                              

วันที่ 16 มกราคม 2561 หน่วยไฟฟ้า ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันดังนี้                วันที่ 16 ม.ค. 61 แขวงทางหลวงอยุธยา ดำเนินการ ในสัญญาโครงการ

>>>เพิ่มเติม                                                                                                          >>>เพิ่มเติม
  

                                                                        

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. แขวงทางหลวงอยุธยา               แขวงทางหลวงอยุธยาจะดำเนินการปิด ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น

จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 33 ณ ห้องประชุม                - บางปะหัน ที่ กม.39+041(สี่แยกวรเชษฐ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2 ช่วงเวลา 

อำเภอภาชี ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                        เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

>>>เพิ่มเติม                                                                                                            >>>เพิ่มเติม

                                                 

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ช่วงชิง พร้อมคณะ                       วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. แขวงทางหลวงอยุธยา  จัดประชุมงานโครงการ

ตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงเสนา และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                        ก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร

 ณ หมวดทางหลวงเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา บนทางหลวง                           ในทางหลวงหมายเลข 33 เพื่อจะจัดทำการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการ

หมายเลข 3263 ตอน อยุธยา – ไผ่กองดิน                                                               ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงผลกระทบและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผน

>>>เพิ่มเติม                                                                                                          การปฏิบัติงาน และแผนการจราจร ณ แขวงทางหลวงอยุธยา 

                                                                                                                            >>>เพิ่มเติม

 

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect