นายธันวิน สวัสดิศานต์

                                                                                             ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

                                                                                                                                 

                                  นายฉลาดนภ ธงทอง                                    นางเพ็ญนภา รุจิภากร                                   นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ

                             รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                               รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

                                                                                                                                                  

                                    นายวัลลภ บุตรตรี                                       นางกมลมณัช  สุขพินิฐพร                                   นายธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ

                                หมวดทางหลวงวังน้อย                                     หัวหน้างานสารบรรณ                                             หัวหน้างานแผนงาน  

                          เพิ่มเติม หมวดทางหลวงวังน้อย                                     เพิ่มเติม งานสารบรรณ                                            เพิ่มเติม งานแผนงาน

                                                                                                                                             

                                     นายสินชัย ไกรเกตุ                                        นางนันทา พงษ์กายี                                             นายสมชาย ขาวดี

                                หมวดทางหลวงบางปะอิน                                 หัวหน้างานสารสนเทศ                              หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

                         เพิ่มเติม หมวดทางหลวงบางปะอิน                           เพิ่มเติม งานสารสนเทศ                               เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัย

                                                                                                                                                          

                                จ่าเอกธเนศ โพธิ์เวชกุล                                    นางสุปราณี  ม่วงทอง                                        นายเรืองเดช อวยเจริญ

                                 หมวดทางหลวงเสนา                                   หัวหน้างานพัสดุและสัญญา                                     หัวหน้างานปรับซ่อม

                           เพิ่มเติม หมวดทางหลวงเสนา                           เพิ่มเติม งานพัสดุและสัญญา                                     เพิ่มเติม งานปรับซ่อม

                                                                                                                                             

                                   นายจิรวัฒน์ ชอบทำดี                                   นางสาวอรทัย เสียงสืบงาม                                        นายนฤต ทรัพย์บุญ

                         หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่1                       หัวหน้างานการเงินและบัญชี                                        หัวหน้างานไฟฟ้า

                   เพิ่มเติม หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่1                เพิ่มเติม งานการเงินและบัญชี                                      เพิ่มเติม งานไฟฟ้า

                                                   

                                 นายนพดล คงสมบูรณ์                  

                       หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2  

                เพิ่มเติม หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่2                                 

                                     

                              นายชวลิต ลิ้มอยู่สวัสดิ์

                            หมวดทางหลวงนครหลวง

                       เพิ่มเติม หมวดทางหลวงนครหลวง

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect