ขวงทางหลวงอยุธยา เดิมเป็นหมวดก่อสร้างสะพานปรีดีธำรง ข้ามแม่น้ำป่าสัก ที่จังหวัดอยุธยา ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ.2480 - 2485 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2486 ได้

เปลี่ยนเป็นหมวดการทางอยุธยาขึ้นกับแขวงการทางหินกอง จังหวัดสระบุรี เขตการทางกรุงเทพ จนกระทั่ง ปี 2493จึงได้เลื่อนฐานะเป็นแขวงการทางอยุธยาสำนักงานตั้ง

อยู่ที่เชิงสะพานปรีดีธำรงฝั่งตะวันตก ติดแม่น้ำป่าสักในเขตเกาะเมืองอยุธยา ในปี พ.ศ.2508 – พ.ศ.2509 ในสมัยนายช่างธีระพล นิตย์วิบูลย์ เป็น นายช่างแขวงการทาง

ได้ย้ายสำนักงานไปก่อสร้างใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 309  กม.19+735 ด้านซ้ายทางของ ถนนโรจนะ ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นที่ดิน ของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง มีเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา


 

ปัจจุบัน แขวงทางหลวงอยุธยามีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 855.096 กิโลเมตร มีหมวดทางหลวงทั้งหมวด 6 หมวด คือ

1. หมวดทางหลวงวังน้อย                                               

             ผู้รับผิดชอบ     นายวัลลภ  บุตรตรี        ระยะทางที่รับผิดชอบ 153.329 กิโลเมตร

                                                                               ตารางแสดงระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงวังน้อย   

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. – กม.

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่อง

00010300

03520201

03520202

39010400

39020400

ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค

คลองระพีพัฒน์ – ทางแยกต่างระดับวังน้อย

ทางแยกต่างระดับวังน้อย – ลำตาเสา

คลองซอน 26 – คลองระพีพัฒน์

คลองซอย 26 – คลองระพีพัฒน์

51+820 – 79+000

22+000 – 26+700

26+700 – 27+934

0+000 – 3+190

0+000 – 3+190

27.180

4.700

1.234

3.190

3.190

138.493

7.222

1.234

3.190

3.190

2. หมวดทางหลวงบางปะอิน

          ผู้รับผิดชอบ     นายสินชัย  ไกรเกตุ          ระยะทางที่รับผิดชอบ 165.224 กิโลเมตร

                                                                           ตารางแสดงระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงบางปะอิน

 

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. – กม.

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่อง

00320101

03080100

30560100

33090100

34770100

35430100

บางปะอิน – อยุธยา

ทางเข้าบางปะอิน

บ้านหว้า – ภาชี

บางปะอิน – บางกระสั้น

บางปะอิน – อยุธยา

วัดกุฎีประสิทธิ์ – โรงเรียนเชียงรากน้อย

0+000 – 14+000

0+000 – 6+550

0+000 – 23+727

0+000 – 6+000

0+000 – 14+510

0+000 – 1+208

14.000

6.550

23.727

6.000

14.510

1.208

70.241

17.800

37.092

9.000

29.883

1.208

3. หมวดทางหลวงเสนา                                                  

          ผู้รับผิดชอบ     จ่าเอกธเนศ  โพธิ์เวชกุล           ระยะทางที่รับผิดชอบ 132.970 กิโลเมตร

                                                                              ตารางแสดงระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงเสนา 

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. – กม.

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่อง

31110200

32630100

34120102

34540400

ท้ายเกาะ – เสนา

อยุธยา – ไผ่กองดิน

บางบาล – ผักไห่

หน้าโคก – เสนา

11+556 – 35+485

0+000 – 30+000

8+943 – 25+892

86+609 – 111+609

23.929

30.000

16.949

25.000

28.779

58.117

16.949

29.125

4. หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 1                    

           ผู้รับผิดชอบ      นายจีรวัฒน์  ชอบทำดี            ระยะทางที่รับผิดชอบ 152.603  กิโลเมตร

                                                                     ตารางแสดงระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 1

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. – กม.

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่อง

00320102

03090101

03090102

03090104

03090105

อยุธยา – นครหลวง

วังน้อย – ทางแยกต่างระดับอยุธยา

ทางแยกต่างระดับอยุธยา – อยุธยา

ทางบริเวณวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม

ทางบริเวณแยกเตาอิฐ

14+000 – 26+000

0+000 – 17+250

17+250 - 20+850

0+000 – 0+057

0+000 – 0+075

12.000

17.250

3.600

0.057

0.075

66.673

65.499

20.110

0.171

0.150

5. หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2                    

          ผู้รับผิดชอบ     นายนภดล  คงสมบูรณ์          ระยะทางที่รับผิดชอบ 126.949 กิโลเมตร

                                                                     ตารางแสดงระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2 

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. – กม.

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่อง

0309103

03470200

03560100

34120101

34690100

อยุธยา – บางเสด็จ

บางกระสั้น – บางปะหัน

บ้านหว้า – ปากกราน

อยุธยา – บางบาล

อยุธยา – บางปะอิน

24+637 – 37+600

20+643 – 49+141

0+000 – 9+401

0+000 – 8+943

0+000 – 17+103

12.963

28.498

9.401

8.943

17.103

18.526

70.115

11.983

10.243

17.103

6. หมวดทางหลวงนครหลวง                                    

              ผู้รับผิดชอบ     คุณชวลิต  ลิ้มอยู่สวัสดิ์          ระยะทางที่รับผิดชอบ 124.021 กิโลเมตร

                                                                        ตารางแสดงระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงนครหลวง 

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. – กม.

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่อง

00330300

30430100

3063100

32670200

34670100

34700100

35670100

36030100

บางปะหัน – โคกแดง

อุทัย – หนองตาโล่

บ่อโพ่ง – โคกมะลิ

เจ้าปลุก – บางโขมด

นครหลวง – ท่าเรือ

ภาชี – ท่าเรือ

ทางเข้านครหลวง

สามเรือน – กลางวังแดง

48+242 – 75+243

0+000 – 18+000

0+000 – 6+806

4+468 – 25+457

0+000 – 19+556

0+000 – 15+380

0+000 – 2+583

0+000 – 5+810

27.001

18.000

6.806

20.989

19.556

15.380

2.583

5.810

31.617

18.000

6.806

20.989

19.556

18.660

2.583

5.810

          วิสัยทัศน์กรมทางหลวง

"มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

          วิสัยทัศน์แขวงทางหลวงอยุธยา

กำกับ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาทางหลวงให้สะอาด สวยงาม เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก

          พันธกิจแขวงทางหลวงอยุธยา

กำกับ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาทางหลวงให้สะอาด สวยงาม เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก

 

                     

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect